Algemene voorwaarden:

Op alle door Biesbosch Sloepenverhuur (hierna ook aangeduid als ‘verhuurder’) aangegane huurovereenkomsten betreffende sloepen en aanvullende goederen, zijn de betreffende HISWA algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 22 oktober 1998 onder nummer 201/1998, alsmede deze aanvullende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de balie van ons havenkantoor en zijn te lezen op de achterkant van de huurovereenkomst. Door de huurovereenkomst te tekenen verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden van de HISWA en Biesbosch-Sloepenverhuur.

Verzekering:

Alle verhuursloepen zijn W.A. verzekerd. Deze verzekering dekt uitsluitend materiële schade aan de huurboot en/of een aangevaren object. Er geldt voor de huurder een eigen risico van € 250,- per schadegeval. Let wel: niet onder de dekking vallen: vermissing van persoonlijke eigendommen en/of opgelopen persoonlijk letsel van de huurder en/of passagiers, noch eventuele vervolgschade die hieruit kan voortvloeien. Huurder gebruikt de gehuurde sloepen altijd geheel voor eigen rekening en risico. Verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct of indirect aan de huurder en/of aan derden is toegebracht tijdens het gebruik van de sloep. De gehuurde vaartuigen c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd worden achtergelaten en de huurder is verplicht eventueel ontstane schades bij het inleveren van de boot te melden bij een medewerker van Biesbosch-sloepenverhuur. Vooraf dient de huurder de gehuurde boot op deugdelijkheid en schade te controleren. Huurder betreedt eveneens voor eigen risico en verantwoording het terrein van Biesbosch-
Sloepenverhuur.


Begin van de dag:

Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridische wilsovereenstemming. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging. Bij aanvang van de huurperiode zal de verhuurder de verhuurde sloep aan de huurder leveren. De huurder dient voor vertrek altijd te controleren of de inventaris compleet is. Mocht dit niet zo zijn dient de huurder dit aan te geven bij een medewerker van Biesbosch-Sloepenverhuur.

Veiligheid:

Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden aan en op het water. In het kader van de veiligheid dienen de huurders en bemanningsleden de aanwijzingen van de medewerkers van Biesbosch-Sloepenverhuur strikt op te volgen. De verhuurder behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in te grijpen c.q. uitvaart verder te verbieden zonder recht op restitutie van de huurprijs.


Aansprakelijkheid:

Huurder verklaart met ondertekening van deze huurovereenkomst Biesbosch-sloepenverhuur te vrijwaren voor welke schade dan ook.


Vaargebied:

De gehuurde sloep is bestemd voor gebruik in het door de verhuurder aangegeven vaargebied de Biesbosch. Het is te allen tijde strikt verboden het door verhuurder aangegeven vaargebied de Biesbosch te verlaten. Dit gebied wordt aan de westzijde afgebakend door de Moerdijkbruggen, aan de noordzijde door de Boven Merwede, aan de oostzijde door de rijksbruggen bij Raamsdonksveer en Gorinchem en aan de zuidzijde door de Amer.


Aantal personen:

Het is niet toegestaan het per sloep maximaal toegestane aantal personen te overschrijden.

Verbreking overeenkomst:

De verhuurder heeft als eigenaar ten allen tijden het recht, zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden zonder het recht op restitutie van de huurprijs.

Vernieling:

Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal ten allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.

Alcohol gebruik:

De consumptie van overmatig alcohol aan boord van de sloepen is niet toegestaan. Meenemen en/of gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden.

Vaarbewijs:

Een vaarbewijs is niet verplicht voor de huur van sloepen. Wel dient de schipper meerderjarig zijn en over vaarervaring beschikken.

Het einde van de dag:

De sloepen dienen schoon, compleet en op tijd te worden teruggebracht. Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten schoongemaakt te zijn. Mocht hieraan niet zijn voldaan, is huurder aan verhuurder €25,- verschuldigd.

Bij inlevering van de sloep na het overeengekomen tijdstip van retournering, wordt aanvullend €25,- huur per halfuur gerekend, tenzij de verlate teruggave aantoonbaar niet aan de huurder kan worden toegerekend.

Inventaris en overige gehuurde of meegekregen zaken dienen op dezelfde wijze geretourneerd te worden als de boot.

Aanvullende Regels en bepalingen:

  • Legitimeren is verplicht met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
  • De borg dient u vooraf te betalen, contant of per banktransactie;
  • Sloepen mogen bestuurd worden door schippers met een leeftijd vanaf 18 jaar;
  • Huurprijzen zijn exclusief brandstof;
  • Huurtijden zijn van 9:00 tot 18:30;
  • Vertrektijden voor een volledige dag huur, liggen tussen 09:00 en 11:00 tenzij anders overeengekomen
  • Vooraf reserveren kan uitsluitend voor de huur van een gehele dag.
  • Huisdieren zijn aan boord niet toegestaan.